Pengertian keluarga dan Fungsinya 
Pendidikan

Pengertian keluarga dan Fungsinya

Pengertian keluarga dan Fungsinya

Pengertian keluarga dan Fungsinya 
Pengertian keluarga dan Fungsinya

Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli

UU Nomor 52 Tahun 2009

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal 1 ayat 6, Keluarga ialah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri adan anaknya, atau ayah dengan anak (duda) atau ibu dengan anaknya (janda).

Duvall dan Logan (1986)

Menurut Duvall dan Logan, Keluarga ialah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan uyntuk menciptakan, mempertahankanbudaya dan meningkatkan perkembangan fisdik, mental, emosional dan sosial tiap anggota keluarga.

Bailon dan Maglaya (1978)

Menurut Bailon dan Maglaya, Keluarga ialah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga alasannya ialah adanya relasi darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai tugas masing-masing dan membuat serta mempertahankan suatu budaya.

Departemen Kesehatan RI (1988)

Menurut Departemen Kesehatan RI, Keluarga ialah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu kawasan di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Friedman (1998)

Menurut Salvicion Dan Celis, Keluarga ialah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup besama dengan keterikatan hukum dan emosional dan setiap individu mempunyai tugas masing-masing.

Sayekti (1994)

Menurut Sayekti, Keluarga ialah suatu ikatan atau komplotan hidup atas dasar perkawinan antar orang sampaumur yang berlainan jenis yang hidup bersama arau seorang laki-laki atau perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak baik anak sendiri atau adopsi yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.

Effendy (2005)

Menurut Effendy, Keluarga ialah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu kawasan dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

UU. No. 10 Tahun 1992

Menurut UU. No. 10 Tahun 1992, Keluarga ialah keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

Narwoto Dan Suyanto (2004)

Menurut Narwoto Dan Suyanto, Keluarga ialah forum sosial dasar dari mana semua forum atau pranata sosial lainnya berkembang.


Sumber: https://ironmanfactory.com/